Μελέτη κατασκευής δικτύου πυρόσβεσης περιοχών εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς

6ΔΕΙΩΨΞ-Θ75

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Signed (1)

ΕΣΥ Signed

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Signed

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Signed

ΣΧΕΔΙΟ 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Signed

ΣΧΕΔΙΟ 2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Signed