Ο Δήμος Αμφιλοχίας διακήρυσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου “Δίκτυο πυρόσβεσης περιοχών εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς”

Ο Δήμος Αμφιλοχίας διακήρυσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου “Δίκτυο πυρόσβεσης περιοχών εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς”  συνολικής αξίας 360.000,00 € (290.322,58 € και 69.677,42 € ΦΠΑ 24% ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης.

6ΔΕΙΩΨΞ-Θ75

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Signed (1)

ΕΣΥ Signed

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Signed

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Signed

ΣΧΕΔΙΟ 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Signed

ΣΧΕΔΙΟ 2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Signed