ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ

Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής υποβολής προσφορών

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ