Κοινοποίηση διατάξεων για την καταβολή επιχορήγησης/χρηματοδότησης σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους

Κοινοποίηση διατάξεων για την καταβολή επιχορήγησης/χρηματοδότησης σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους

 

Αναφορικά με την επιχορήγησή σας από τον Δήμο ή από άλλους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

Μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 180 του ν.4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α.130) οι φορείς που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης – με τις εξαιρέσεις βέβαια που τίθενται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου – υποχρεούνται να υποβάλουν, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς από τους οποίους επιχορηγήθηκαν ή χρηματοδοτήθηκαν, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται (και όχι στο Ελεγκτικό Συνέδριο):

 α) απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας,

β) ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν, εφόσον είναι μικρότερη του εκατό τοις εκατό (100%) των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν και

γ) τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.

 

Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούμενους ή χρηματοδοτούμενους φορείς των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 1, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καμία απολύτως επιχορήγηση ή χρηματοδότηση των φορέων αυτών.

 

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την κατάθεση των ζητούμενων στοιχείων στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας έως την 20/4/2023.

 

Αμφιλοχία 13/3/2023

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ