ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ
(αρ. μελέτης ——— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.8 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος