ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   Για την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)

   Ο Δήμος Αμφιλοχίας πρόκειται να προβεί  σε επανάληψη  για την   υπηρεσία «ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»  ΟΜΑΔΑ 2  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16 και ιδίως του άρθρου 118. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ομάδας.

Συνημμένα Αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ