ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                       Αμφιλοχία  12   / 9 /2018
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ:  8579

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ειδικότητας  ΠΕ  Πολιτικού  Μηχανικού 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

Έχοντας  υπόψη:

1.Τις  διατάξεις του  άρθρου  58  του  ν. 3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -Πρόγραμμα  «Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις του  άρθρου  163  του  ν.  3584/2007  (ΦΕΚ  143/Α/28-6-2007)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοτικών  και  Κοινοτικών Υπαλλήλων»,  όπως  τροποποιήθηκε με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  213  του  ν. 4555/2018.

3.Το  άρθρο  17  του  Οργανισμού  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  (ΦΕΚ1898/Β/25-5-2018).

4.Το  γεγονός ότι  ο  Δήμος  Αμφιλοχίας  δικαιούται  τέσσερις  (4)  θέσεις  ειδικών συνεργατών (όσοι  και  οι  Αντιδήμαρχοι),  οι  δε  υπηρετούντες  ειδικοί  συνεργάτες  σε  αυτόν  ανέρχονται  σε  δύο  (2).

5.Τις  αυξημένες    ανάγκες  εξυπηρέτησης  του  κοινού  αλλά  και  την εύρυθμη  συνεργασία  του  γραφείου  του  Δημάρχου  με  την  Τεχνική  Υπηρεσία  για  την  απρόσκοπτη  υλοποίηση  των  δημοσίων  συμβάσεων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την  πλήρωση  μιας  (1)  θέσεως  Ειδικού  Συνεργάτη  Δημάρχου,  ειδικότητας  ΠΕ  Πολιτικών  Μηχανικών, η  οποία  θα  καλυφθεί  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  η  διάρκεια  της  οποίας  δεν  μπορεί να  υπερβαίνει  τη  διάρκεια  της  δημοτικής  περιόδου  εντός  της  οποίας  προσλήφθηκε.

Οι  υποψήφιοι/ες  πρέπει  να  έχουν  τα  εξής  προσόντα:

Α) Τα  γενικά  προσόντα  διορισμού  που  προβλέπονται  για  τος  υπαλλήλους  του  πρώτου  μέρους  του  ν.  3584/2007  (άρθρα  11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17). Για τα γενικά  προσόντα  διορισμού  απαιτείται  χωριστή  από  την   αίτηση,  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου,  κατά  το  άρθρο  8  του  ν. 1599/1986,  στην  οποία  να  δηλώνονται  ότι  πληρούνται.

Β) Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Πολιτικού  Μηχανικού  σχολής  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι)  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  της  αλλοδαπής.

Γ) Άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος  Πολιτικού  Μηχανικού  και τουλάχιστον  5/ετή εμπειρία  σε  δημόσια  έργα.

Δ)Ειδίκευση  σε  επιστημονικό  ή  επαγγελματικό  τομέα  αρμοδιοτήτων  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  που  αποδεικνύεται  με  αξιόλογη  επιστημονική  ενασχόληση  (δημοσιεύσεις,  συμμετοχή  σε  συνέδρια,  ομάδες  εργασίας  κλπ) ή αξιόλογη  επαγγελματική  απασχόληση  ή  επαρκείς γνώσεις  και  σημαντική  εμπειρία, ανάλογη  με  τα  αντικείμενα  απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση  αυτή μπορεί  να  αποδεικνύεται  και  από  την  ιδιότητα  των  προσλαμβανομένων  ως  επαγγελματιών  ειδικής  εμπειρίας.

Ο  Ειδικός  Συνεργάτης θα  έχει  τα  παρακάτω  αντικείμενα  απασχόλησης: Επιτελική  και  συμβουλευτική  δράση  για  ωρίμανση,  δημοπράτηση  και  υλοποίηση δημοσίων  συμβάσεων. Συνεπικουρία εργασιών  γραφείου  και  εργασιών πεδίου των διαφόρων φυσικών  αντικειμένων.

Θα  εκτιμηθεί  η  γνώση  γλώσσας  της  Ε.Ε  και  κατά  προτίμηση  Αγγλικών.

Η  επιλογή  θα  γίνει  από  τον  Δήμαρχο,  ο  οποίος  θα  αποφασίσει  κατά την  κρίση  του  για  την  καταλληλότητα  του/της  προσλαμβανομένου/νης σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  163  του  ν. 3584/2007. Η  απόφαση  πρόσληψης  θα  δημοσιευτεί  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.

Οι  ενδιαφερόμενοι  για  την  πλήρωση  της  παραπάνω  θέσης  καλούνται  όπως  εντός  δέκα  (10)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  επομένη  της  δημοσίευσης –γνωστοποίησης  της  παρούσας  στον  τύπο,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  και  στις  ιστοσελίδες  του  προγράμματος  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  του  Δήμου  να  υποβάλλουν  αίτηση  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στα  γραφεία  του  τμήματος  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του  Δήμου  Αμφιλοχίας  (Γ.  Στράτου  30500, Αμφιλοχία)  αυτοπροσώπως  ή  με  άλλο  νομίμως  εξουσιοδοτημένο  τρόπο,  επισυνάπτοντας  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά:

  1. Φωτ/φο  αστυνομικής  ταυτότητας
  2. Αντίγραφο  πτυχίου  ή  διπλώματος  Πολιτικού  Μηχανικού  ΑΕΙ και  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος
  3. Υπεύθυνη  δήλωση  ν.  1599/1986,  ως  προς  τα τυπικά  και γενικά  προσόντα  διορισμού.
  4. Βιογραφικό  σημείωμα.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΟΙΜΗΣΗΣ