Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» , συν. προυπ. #74.400,00 € #

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»  , συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού #74.400,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MEΛΕΤΗ ΤΕΥΔ