ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2020 ”, συνολικού προϋπολογισμού 45.904,80 € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%) (για τις ομάδες που δεν κατατέθηκε προσφορά)

                              ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                       ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ       30/10/2020

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. :  . -10374 –

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου  Αμφιλοχία

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  30500

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα

                                 Ρούσση Πηνελόπη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2642360445,445

Fax: 2642360414

Email: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2020 ”,  συνολικού προϋπολογισμού 45.904,80  € (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%) (για τις ομάδες που δεν κατατέθηκε προσφορά)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της εργασίας ή μεμονωμένα για κάθε τμήμα ή συνδυασμό τμημάτων (σύνολο τμημάτων 6).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου ,  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου Δημαρχείο Αμφιλοχίας , 3ος όροφος   την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την ανωτέρω ημέρα και ώρα  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Δήμο Αμφιλοχίας  στο κτίριο του  Δημαρχείου Αμφιλοχίας  Γ. Στράτου  ,  στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα  9/1 1 /2020 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος  από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr και από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  (ΑΔΑ: ΩΨ8ΣΩΨΞ-ΧΙΤ)  ,  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ: 20PROC007566296) όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη . Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή δίνεται από το αρμόδιο  τμήμα με κατάθεση παράβολου  10€ .

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών  τηλ:2642360445,fax2642360414 Email : mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr ή το τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών τηλ:2642360445

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Με εντολή   Ο αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Κατσαντάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MEΛΕΤΗ ΤΕΥΔ