Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος » , προϋπολογισμού 56.643,20 € ( πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 45.680,00 Ευρώ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -MEΛΕΤΗ – ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ