Διακήρυξη για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αμφιλοχίας συνολικού προϋπολογισμού 168.600,00 € (καθαρή αξία 135.967,74) με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412 /2016 (ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412 /2016

(ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

«Προμήθεια απορριμματοφόρου  Δήμου Αμφιλοχίας συνολικού προϋπολογισμού  168.600,00 € (καθαρή αξία 135.967,74)    σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις της  αριθμ πρωτ.  11885/3-9-2021 Διακήρυξης

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 138857

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη

www.promitheuς.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

08/09/2021 9  Σεπτεμβρίου 2021

ημέρα Πέμπτη

και ώρα 19:00

14  Οκτωβρίου   2021

ημέρα Πέμπτη

και ώρα 15:00

Συνημμένα :

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.espd-request-v2-2.pdf

4.espd-request-v218-1.zip