Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αναβάθμιση-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού-Δικτύου-Η/Υ των Υπηρεσιών του Δήμου Αμφιλοχίας για το έτος 2020»

Ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αναβάθμιση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού – Δικτύου – Η/Υ των Υπηρεσιών του για το έτος 2020» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #31.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ