ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ διακηρύσσει την Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία κάτω των ορίων με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)

Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 669.600,00 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) 540.000,00€ Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) , τους όρους της διακήρυξης καθώς και την μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Αμφιλοχίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80%, μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5030056. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. 2751 και ο ενάριθμος της πράξης είναι 2019ΣΕ27510098.»

ΕΣΗΔΗΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Απόφαση ΟΕ – Έγκριση Όρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ_ΣΥΜΠΛ_ 200-2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_προσφορά_Έργου_αρ___SIGNED

6ΘΟΓΩΨΞ-Ν3Ο_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ