ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ άνευ του ΦΠΑ

(74.400,00 € με Φ.Π.Α)

 

18PROC003795905

610ΥΩΨΞ-Τ4Μ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2018

ΕΣΥ 2018

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2018 (2)