Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» για ένα έτος (2022-2023) Συν. Προϋπ. # 81.840,00 Ευρώ# με Φ.Π.Α. (66.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 Προκηρύσσει   ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. πρωτ. Διακήρυξης  14885/27-10-2022  για την υπηρεσία με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» για ένα έτος (2022-2023) Συνολικού Προϋπολογισμού # 81.840,00  Ευρώ#  με Φ.Π.Α.  (66.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α.) με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες  ( σύνολο με προαίρεση 132.000,00 χωρίς ΦΠΑ)  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με την  αριθμ.  28 /2022 Μελέτη .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ Συστημικός Αριθμός:  176245

Συνημμένα :

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ..pdf