Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στην ΤΚ Πετρώνας οικισμοί Κατσιάδες, Βαρκό, Κυπριό και Ρίγανη της ΔΕ Ινάχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 25-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -5.919-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις ΤΚ ΠΕΤΡΩΝΑΣ οικισμοι Κατσιάδες, Βαρκό, Κυπριό και Ρίγανη της ΔΕ Ινάχου του  Δήμου Αμφιλοχίας»

Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-7333.002 «Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις ΤΚ ΠΕΤΡΩΝΑΣ οικισμοι Κατσιάδες, Βαρκό, Κυπριό και Ρίγανη, της ΔΕ Ινάχου  του  Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 3.007,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Διαμόρφωση οδοστρώματος με μεταφορά των προϊόντων m2 0,55 4.000 2.200,00
2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής  ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος. m 0,50 450 225,00
Σύνολο 2.425,00
ΦΠΑ 24%     582,00
Γενικό Σύνολο 3.007,00

Πρόκειται για τμηματική αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα οικισμών της ΤΚ ΠΕΤΡΩΝΑΣ οικισμοι Κατσιάδες, Βαρκό, Κυπριό και Ρίγανη

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι :

  • Απομάκρυνση των όγκων από χώματα τα οποία εμποδίζουν την κυκλοφορία στις οδούς
  • Μόρφωση και εξομάλυνση με τις απαιτούμενες κλίσεις ( για το οδόστρωμα και την ασφαλή απομάκρυνση των όμβριων υδάτων  από το οδόστρωμα) της επιφάνειας που θα αποκατασταθεί.
  • Καθαρισμός επενδυμένων ή μη τάφρων των οδών με την απομάκρυνση από φερτά υλικά

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, απαιτείται η χρήση χωματουργικών μηχανημάτων όπως μηχ/κος εκσκαφέας ή ελλείψει αυτού τρακτέρ με ισοπεδωτή μαχαίρι , προκειμένου οι αποκαταστάσεις των οδών να γίνουν άμεσα και ταυτόχρονα σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, επειδή είναι απαραίτητη η άρση του αποκλεισμού πρόσβασης στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ