Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Σπάρτου, Συνεδρίαση 12/2/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΡΤΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ   12 – 02 – 2020

Θέμα   α/α Απόφασης                            Περίληψη Απόφασης
1ο: Επέκταση κοινοτικών

βρυσών Ύδρευση

τοπικής Κοινότητας

Σπάρτου

1 / 2020 Στο Σπάρτο και στα Γραφεία της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα την 14η  του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθαν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Σπάρτου του Δήμου Αμφιλοχίας σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’αριθμ. 1/12-02-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου Νικολάου Πλιάτσικα, η  οποία  επιδόθηκε  νομίμως, στα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  και δημοσιεύθηκε στο χώρο ανακοινώσεων του Κοινοτικού Γραφείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.4555/2018.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος  το  θέμα της ημερήσιας διάταξης,   έθεσε  υπόψη  στα  μέλη  του  Τ.Σ  την αναγκαιότητα ανοίγματος και κατασκευής βρυσών, για την επέκταση τους σε διάφορα μέρη της τοπικής κοινότητας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Το μέλος του Τ.Σ. Κος Ζήσης Φώτιος συμφώνησε ως προς το παραπάνω θέμα, να ανοιχτούν όλες οι προηγούμενες κοινοτικές βρύσες.

Το μέλος του Τ.Σ. Κος Γουρουνάς Γεώργιος συμφώνησε ως προς το παραπάνω θέμα, με την επιφύλαξη να μην είναι μεγάλος ο αριθμός και να τοποθετηθούν σε σημεία που πραγματικά θα καλύψει τις πραγματικές ανάγκες σε πρόσωπα που πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λόγω του ανάγλυφου της Κοινότητάς μας.

Το μέλος του Τ.Σ. Κος Μπρέκος Αναστάσιος, πήρε το λόγο και ανέφερε την αντίθεσή του ως προς το παραπάνω θέμα για τους παρακάτω λόγους. 1) Εδώ δεν φτάνει το ήδη υπάρχον νερό, για τις ανάγκες των κατοίκων και εάν επεκταθούν οι κοινοτικές βρύσες, θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα.

2) Ανοίγοντας έστω και μία επιπλέον κοινοτική βρύση θα ανοίξει ο Ασκός του Αιόλου και ο κάθε ένας θα ζητάει μία βρύση έξω από το σπίτι του.

3) Εφόσον γίνει η αλλαγή δικτύου και θα αλλάξει η διαμόρφωση των ιδιόκτητων παροχών, δεν υπάρχει λόγος να ανοιχτούν άμεσα οι κοινοτικές βρύσες.

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά με το παραπάνω θέμα και τέθηκε σε ψηφοφορία.

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπάρτου, αφού έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84, του Ν. 4555/2018,  τον Κανονισμό  Λειτουργίας του και τις προτάσεις του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Το άνοιγμα ορισμένων σημείων από τις υπάρχουσες κλειστές κοινοτικές βρύσες και την τοποθέτηση νέων σε συγκεκριμένα σημεία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων.

Υπέρ ψήφισαν τα μέλη:  ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ.

Κατά ψήφισε το μέλος: ΜΠΡΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Κοινότητας Σπάρτου

Νικόλαος Πλιάτσικας