Απόφαση Δημάρχου 746/20-1-2023: Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

Έχοντας  υπόψη:

 1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  54  του  ν.  3852/2010,  ως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει.
 2. Την  περ. ι  της  παρ.  1  του  άρθρου  58  του  ν.  3852/2010,  όπως  προστέθηκε  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  44  του  ν  3979/2011  (ΦΕΚ 138/16-6-2011/Α).
 3. Τα  άρθρα  75, 76, 86, 88   του  ν. 3463/06, ως  ισχύουν
 4. Τις  διατάξεις του  ν  3861/2010  (ΦΕΚ  112/13-7-2010/Α).
 5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  του  ν.  2690/99  (ΦΕΚ 45/99/Α).
 6. Τον  Ο.Ε.Υ του  Δήμου  Αμφιλοχίας  (ΦΕΚ  1898/Β/2018)
 7. Το  από  20/1/2023  πρακτικό  έγκρισης  από  τη  δημοτική  παράταξη  «Ανεξάρτητη  Κίνηση  Βαλτινών» σύμφωνα  με  το  οποίο η  εν  λόγω  παράταξη  συναινεί  και  δίνει  την  έγκρισή  της  για  τον  ορισμό  του  δημοτικού  συμβούλου κ. Ριζογιάννη  Κωνσταντίνου  του   Ανδρέα ως  Εντεταλμένου  Συμβούλου.
 8. Την  ανάγκη  της  εύρυθμης, ταχείας,  παραγωγικής  και  απρόσκοπτης  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  του  Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 1. Ορίζει τον κ. Ριζογιάννη  Κωνσταντίνο  του  Ανδρέα ως  Εντεταλμένο Δημοτικό   Σύμβουλο  του  Δήμου  Αμφιλοχίας.

 2.Αναθέτει  στον  ως  άνω  σύμβουλο  την  επικουρία  του  Δημάρχου Αμφιλοχίας  ως  προς  την  εποπτεία  και  τον  συντονισμό  των  δράσεων, χωρίς  αμοιβή, που  αφορούν:

-Την  διαχείριση   του  στόλου  των  οχημάτων  του  Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα  αυτοκινούμενα  μηχανήματα, φορτηγά  και  επιβατικά  οχήματα) μεριμνώντας  για  τη  στελέχωσή  τους,  την  ασφάλισή  τους  και  τον  εφοδιασμό  με  όλα  τα  σχετικά  με  την  κίνηση  έγγραφα.

-Την  παρακολούθηση  και  εποπτεία   της κίνησης  των  οχημάτων του  Δήμου,  την  κατανάλωση καυσίμων  και  την  ανάγκη  περιοδικής  προληπτικής  τους  συντήρησης.

-Τη  διερεύνηση   των  συνθηκών  τυχόν  ατυχημάτων  και  μεριμνά  για  την  αποκατάσταση  βλαβών  και  αποτελεσμάτων  ατυχημάτων.

-Το  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  των  προγραμμάτων  προληπτικής  συντήρησης των κάθε  είδους  οχημάτων  και  κινητών μηχανημάτων  του  Δήμου.

-Τη  μέριμνα   για  την  αποκατάσταση  κάθε  είδους βλαβών  και  την  επισκευή  των  οχημάτων και  κινητών  μηχανημάτων  του  Δήμου.

-Την  μέριμνα   για  την  τήρηση φυσικής  αποθήκης  ανταλλακτικών  και  λοιπών  υλικών  που  είναι  αναγκαία  για  τη  συντήρηση  και  αποκατάσταση  βλαβών  των  οχημάτων  και  κινητών  μηχανημάτων  του  Δήμου.

-Την  επεξεργασία  στοιχείων  από  την  εκτέλεση των  λειτουργιών  συντήρησης και  αποκατάστασης  βλαβών  των  οχημάτων του  Δήμου και  την  παρακολούθηση σχετικών  δεικτών  αποδοτικότητας.

 

Οι  ως  άνω  αρμοδιότητες  ασκούνται  σε  συνεργασία με  το  αρμόδιο  προϊστάμενο του  τμήματος,  που  υπάγονται  οι  εν λόγω  αρμοδιότητες.

 

 1. Εξουσιοδοτεί τον ως  άνω  Σύμβουλο  να  υπογράφει  «με  εντολή  Δημάρχου»  έγγραφα  αλληλογραφίας  του  Δήμου  με  κάθε  φύσεως  δημόσιους  ή  ιδιωτικούς  φορείς  που  είναι  αναγκαία  για  την  εκτέλεση  του  έργου  εποπτείας  που  του  ανατέθηκε,  καθώς  και  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  του  Δήμου  που  αφορούν  τις  προαναφερθείσες  δράσεις,  εφόσον  για  την  υπογραφή  τους  δεν  έχει  εξουσιοδοτηθεί  ο  προϊστάμενος  υπηρεσιακής  μονάδας  του  Δήμου  ή  άλλο  όργανο  αυτού.
 2. Από την έναρξη  ισχύος  της  παρούσας  απόφασης  παύουν  οι  ανωτέρω  αρμοδιότητες  να  ασκούνται από  τους  οριζόμενους με  την  αρ. πρωτ.  12202/5-9-2022  προγενέστερη  απόφαση  Δημάρχου.
 3.  Η απόφαση αυτή  ισχύει  έως  την  ανάκλησή  της

 

Η  παρούσα    να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αμφιλοχίας,  στο  πρόγραμμα  «Διαύγεια»  και  να  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού  καταστήματος.

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ