Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας περί «Tελών Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2023»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αμφιλοχία 18-11-2022

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                         Αριθμ.Πρωτ: – 16027 –

Ταχ.Δ/νση: 305.00 Αμφιλοχία

Πληρ. Πούλιου Ελένη

Τηλ.2642-3-60446,emai: epouliou@1257.syzegxis.gov.gr

 

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας περί «Tελών Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2023»

Περίληψη της αρίθμ. 79/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων» – ΑΔΑ: 6ΛΖΦΩΨΞ-Π1Γ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την 79/2022 απόφασή του επιβάλλει και καθορίζει τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2023, στο ποσοστό του 0,5%

 

Περίληψη της αρίθμ. 80/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Επιβολή και καθορισμό του τέλους καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το οικονομικό έτος 2023» – ΑΔΑ: ΩΔΘΑΩΨΞ-ΕΩΟ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την 80/2022 απόφασή του επιβάλλει και καθορίζει τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών για το 2023  1,00€ / μέτρο / ανά ημέρα παρουσίας, με οριοθετημένο πάγκο 5 μέτρων  για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αμφιλοχίας

 

Περίληψη της αρίθμ. 81/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τελών Κυριακάτικης Αγοράς Μενιδίου» – ΑΔΑ: 9ΚΠΓΩΨΞ-ΥΕ8
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την 81/2022 απόφασή του επιβάλλει και καθορίζει τέλος Κυριακάτικης Αγοράς Μενιδίου για το έτος 2023 το ποσό 300,00€ / εξάμηνο, σε κάθε κάτοχο άδειας.

 

Περίληψη της αρίθμ. 82/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός του ύψους των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων» – ΑΔΑ: Ω5ΣΥΩΨΞ-Μ8Π
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την 82/2022 απόφασή του επιβάλλει και καθορίζει τέλος κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023
Για τη Ζώνη Α, 8,00 € ανά τ.μ..

-Για τη Ζώνη Β, 6,60 € ανά τ.μ..

-Για τη Ζώνη Γ, 4,00 € ανά τ.μ.

Για την Πλατεία Μενιδίου προτείνεται επίσης η διατήρηση του τέλους σε 8,00 € ανά τ.μ.

Για τους κοινόχρηστους χώρους των λοιπών κοινοτήτων του Δήμου προτείνεται επίσης η διατήρηση του τέλους σε 4,00€ ανά τ.μ.

 

 

Περίληψη της αρίθμ. 83/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τέλους Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.)» – ΑΔΑ: ΨΟ6ΖΩΨΞ-ΗΘΞ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την 83/2022 απόφασή του επιβάλλει και καθορίζει φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023 όπως αναφέρονται παρακάτω:
1.       0,03 € ετησίως, ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου για όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου

2.       Για τους μη στεγασμένους χώρους το ήμισυ του ανωτέρου ποσού, ήτοι 0,015€ ετησίως, ανά τετραγωνικό μέτρο

 

Περίληψη της αρίθμ. 84/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και Αναπροσαρμογή Τιμών Ζωνών»  – ΑΔΑ: ΨΩ1ΘΩΨΞ-Ο1Φ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την 84/2022 απόφασή του επιβάλλει και καθορίζει τέλος ΤΑΠ για το έτος 2023 στο ποσοστό του 0,30 %0
 Η τιμή ζώνης των ακινήτων του Δήμου μας από  01/01/2022, προσαρμόστηκε  σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ.57732 ΕΞ 2021 του Υπουργού Οικονομικών, για τις λοιπές κοινότητες του Δήμου να παραμείνουν όπως είχαν διαμορφωθεί με την 131/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Περίληψη της αρίθμ. 85/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος 2023» – ΑΔΑ: 6ΚΩΟΩΨΞ-ΤΡ7
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την 85/2022 απόφασή του επιβάλλει και καθορίζει τέλη καθαρισμού και καθαριότητας 2023  όπως αναφέρονται παρακάτω:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
€/Τ.Μ €/Τ.Μ
ΠΟΔΟΓΟΡΑ 1,10 1,50
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 1,10 1,50
ΑΓΡΙΔΙ 1,10 1,20
ΑΛΕΥΡΑΔΑ 1,10 1,20
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΙ 1,10 1,50
ΑΜΠΕΛΑΚΙ 1,02 1,35
ΒΑΡΕΤΑΔΑ 1,10 1,15
ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ 1,10 1,20
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ 1,10 1,50
ΕΜΠΕΣΟΣ 1,10 1,50
ΚΕΧΡΙΝΙΑ 1,06 1,06
ΛΟΥΤΡΟ 1,10 1,35
ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ 1,10 1,50
ΜΕΝΙΔΙ 1,10 2,00
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ 1,10 1,50
ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟ 1,10 1,50
ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ 1,10 1,20
ΠΕΤΡΩΝΑ 1,10 1,20
ΣΑΡΔΗΝΙΑ 1,08 1,08
ΣΠΑΡΤΟ 1,10 1,50
ΣΤΑΘΑ 1,10 1,50
ΣΤΑΝΟ 0,85 0,90
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 1,10 1,20
ΦΛΩΡΙΑΔΑ 1,10 1,30
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ 1,10 1,50
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ 1,10 1,40

 

Περίληψη της αρίθμ. 86/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2023 Δήμου Αμφιλοχίας» – ΑΔΑ: ΩΣ8ΖΩΨΞ-4ΒΙ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας με την 86/2022 απόφασή του επιβάλλει και καθορίζει τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης  όπως αναφέρονται παρακάτω:

 

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟ σε € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ : 27,00
ΟΙΚΙΕΣ κατανάλωση 0-50 m3 0,42 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 51-140 m3 0,93 €
κατανάλωση 141 m3 και άνω 2,80 €
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΥ κατανάλωση 0-80 m3 0,42 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 81-120 m3 0,59 €
κατανάλωση 121 m3 και άνω 1,17 €
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (Τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.λ.π. πλην καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) κατανάλωση 0-80 m3 0,42 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 81-120 m3 0,59 €
κατανάλωση 121-300 m3 1,17 €
κατανάλωση 301 m3 και άνω 2,50 €
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑΣ Για τον οικισμό Κομποθέκλας της τοπικής κοινότητας Κεχρινιάς, θα ισχύσει ετήσια έκδοση λογαριασμών με τέλος ύδρευσης 24,95€
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Για τους κατοίκους του εξωτερικού δικτύου στην περιοχή της Κατούνας θα ισχύσουν οι κάτωθι τιμές ετησίως: Μπερμπέης Αντώνιος, Μπουμπούλης Ιωάννης και Κώτσος Επαμεινώνδας 368,00€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟ σε € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΙΝΑΧΟΥ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ : 26,10
Κοινότητες: Αγριδίου, Εμπεσού, Πατιοπούλου, Χαλκιοπούλων, Μαλεσιάδας, Μπαμπαλιού,Αμοργιανών,Γιαννοπούλων, Ποδογοράς, Σταθά κατανάλωση 0-100 m3 0,21 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 101-140 m3 0,34 €
κατανάλωση 141 m3 και άνω 1,10 €
Οικισμοί: Παλαιό Χαλκιόπουλο, Λουτρά Χαλκιοπούλων, Άνω Κάμπος, Άγιοι Θεόδωροι κατανάλωση 0-100 m3 0,21 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 101-140 m3 0,42 €
κατανάλωση 141 m3 και άνω 1,10 €
Κοινότητες: Αλευράδας, Πετρώνας, Τρικλίνου, Οικισμοί Παλιού Σταθά, Συκιάς Εμπεσού, Φράγκου & Κλέφτη Πατιοπούλου κατανάλωση 0-60 m3 0,21 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 61-80 m3 0,42 €
κατανάλωση 81 m3 και άνω 1,10 €
Οικισμός Αγραπιδοκάμπου κατανάλωση 0-60 m3 0,21 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 61-80 m3 0,34 €
κατανάλωση 81 m3 και άνω 1,10 €
Κοινότητα Περδικακίου κατανάλωση 0-100 m3 0,60 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 101-140 m3 0,80 €
κατανάλωση 141 m3 και άνω 1,10 €
Κοινότητα Βρουβιανών κατανάλωση 0-100 m3 0,45 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 101-140 m3 0,70 €
κατανάλωση 141 m3 και άνω 1,10 €
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟ σε € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ : 26,10
ΟΙΚΙΕΣ κατανάλωση 0-50 m3 0,35 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 51-140 m3 0,55 €
κατανάλωση 141 m3 και άνω 1,10 €
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ κατανάλωση 0-50 m3 0,45 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 51-300 m3 0,60 €
κατανάλωση 301 m3 και άνω 1,10 €
ΧΩΡΑΦΙΑ κατανάλωση 0-40 m3 0,40 € έκδοση λογαριασμών ανά τετράμηνο
κατανάλωση 41-70 m3 2,00 €
κατανάλωση 70 m3 και άνω ΔΙΑΚΟΠΗ

 

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟ σε € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΟΙΚΙΕΣ (ελάχιστη χρέωση 5,00€) κατανάλωση 0-50 m3 0,23 € Εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης
κατανάλωση 51-140 m3 0,52 €
κατανάλωση 141 m3 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ελάχιστη χρέωση 5,00€) κατανάλωση 0-80 m3 0,23 € Εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης
κατανάλωση 81-120 m3 0,33 €
κατανάλωση 121-200 m3 0,65 €
κατανάλωση 201 m3 και άνω 1,45 €
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟ σε € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΙΝΑΧΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΥΑΜΟΥ
ΟΙΚΙΕΣ Πάγια χρέωση ανά τετράμηνο 8,34 € Εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης – επιβαρύνεται με ΦΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πάγια χρέωση ανά τετράμηνο 13,34 € Εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης – επιβαρύνεται με ΦΠΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΙΟ ΠΟΣΟ σε € ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ: 37,50€
ΟΙΚΙΕΣ κατανάλωση 0-50 m3 0,23 € Εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης
κατανάλωση 51-140 m3 0,52 €
κατανάλωση 141 m3 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ κατανάλωση 0-50m3 0,33 € Εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης
κατανάλωση 51-300 m3 0,65 €
κατανάλωση 301m3 και άνω 1,45 €
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τέλος σύνδεσης 120,00 € Συμπεριλαμβάνεται το υδρόμετρο, το φρεάτιο και τρία μέτρα σωλήνα ύδρευσης επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Τεχνικός έλεγχος υδρομέτρου 10,00 € επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Τέλος επανασύνδεσης υδροδότησης 120,00 € Μετά από αίτηση του υδρολήπτη επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
200,00 € Μετά από οφειλές ή παραβάσεις επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Τέλος σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου Αμφιλοχίας 350,00 € επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Τέλος σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου Μενιδίου 110,00 € επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Τέλος χρήσης αποχετευτικού δικτύου 1,80 € Διάθεση λυμάτων στους Βιολογικούς Η χρέωση είναι ανά m3
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

(Τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.λ.π. πλην καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος συνδεόμενα με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο Πόλης Αμφιλοχίας)

0,60€ Η χρέωση είναι ανά m3

επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα έως 18 ετών, ή τέκνα που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ έως 25 ετών, καθώς και για την κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. ισχύει έκπτωση 50% στο σύνολο του λογαριασμού κατανάλωσης νερού για το υδρόµετρο 1ης κατοικίας και μέχρι τα 100 πρώτα κυβικά κατανάλωσης το τετράμηνο.
Για την κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. για να ισχύσει η μείωση του 50% θα πρέπει το οικογενειακό εισόδημα να µην υπερβαίνει τα 12.000,00€.
Νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ (Πλήρης απαλλαγή)

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

Γεώργιος Κατσούλας