απευθείας ανάθεσης της ομάδας 2α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» συνολικού προυπ. # 19.763,86 #

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της  ομάδας 2α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν.Π.  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. )  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» συνολικού προυπ. # 19.763,86 # κατά την παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016  διότι δεν κατατέθηκε προσφορά  στον ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και   θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) , το οποίο υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αιτωλ/νίας, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ημέρα παράδοσης του . Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/14).

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην  55/21-12-2020  μελέτη που συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..pdf

ΜΕΛΕΤΗ 55 2020