Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Άνω των Ορίων “«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμφιλοχίας» συνολικού προϋπολογισμού 443.442,41 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

προκηρύσσει Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής  ανά ομάδα   για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αμφιλοχίας»  συνολικού προϋπολογισμού 443.442,41 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος. ( α/α Συστήματος: 140911)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 15/10/2021 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/11/2021 και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 26/11/2021 και ώρα 12:00

Συνημμένα:

  1. Προκήρυξη__21PROC009336928.pdf
  2. espd-request-v2(2)
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ από ΚΗΜΔΗΣ
  4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf