ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Επείγουσα αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Αμπελακίου» Συνολικός Προϋπολογισμός: #48.412,08€ #.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ