ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας , προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική  διαδικασία  κάτω των ορίων  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ   ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» που θα διεξαχθεί με βάσει τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με  προϋπολογισμό δαπάνης  δημοπρατουμένων εργασιών  (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, )  322.225,31  € και συνολικού προϋπολογισμού (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)  450.000,00  €.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων  , θα συνταχθεί  και θα υποβληθεί  σύμφωνα με το σύστημα  ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΤΙΜΩΝ ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης WWW.PROMITHEUS.GOV.GR , του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική  ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακύρηξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα άρθρα 134-138 του N.  4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8-8-2014) , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013( φεκ β’ 2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας   του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης WWW.PROMITHEUS.GOV.GR

 

Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 73564

ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6 1_signed

αρ 5824_5-7-2018 Απόφαση 5ης Τροποποίησης της αρ 8837_14-10-16 ΥΑ-1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

TEXNIKH EKΘΕΣΗ