Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                 Αμφιλοχία   22/ 05 /2019

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

                                                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με  ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2019) ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»  (διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α, ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)   (διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού 148.822,74 €»

 ΑΡΙΘΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ   :74928

Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

 α. για τα είδη: ελαιόλαδο ,οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά, και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα)   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους , όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμοδίας υπηρεσίας εμπορίου του Ν. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και του Ν.3438/06 άρθρο 13.

β. για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο θα προκύπτει  η χαμηλότερη συνολική καθαρή αξία ανά ομάδα ειδών και με την προϋπόθεση  ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας βάσει της υπ’ αριθμ. 16 /2019 Μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για το χρονικό διάστημα : α. προμήθεια τροφίμων  για την Παιδική Εξοχή Μπούκας για τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο – Αύγουστο του έτους 2019 και β. για τα τρόφιμα του Ν.Π. ( Παιδικούς Σταθμούς και το ΚΑΠΗ ) για  ένα (1) έτος από την ημερομηνία της σύμβασης γ. Η προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και των Ν.Π. για  ένα (1) έτος από την ημερομηνία της σύμβασης.

  1. Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας : ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Οδός Γ. Στράτου Αμφιλοχία  ΤΚ 30500, Τηλ. 2642360445 Fax: 2642360414 Ιστοσελίδα Δήμου  www.dimosamfilochias.gr
  2. Πρόσβαση στα έγγραφα: ) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι δια θέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση(URL): μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β)οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στηδιεύθυνση: www.promitheus.gov.gr γ)Περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosamfilochias.gr

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου Αμφιλοχίας για ποσό που θα καλύπτει  1 % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. των ομάδων  της μελέτης  για τις οποίες θα κατατεθεί προσφορά Οι ομάδες της μελέτης έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13, 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1 ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 30.965,10 5.475,07 36.440,17
2 ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 9.653,80 1.254,99 10.908,79
3 ΟΜΑΔΑ 3 :ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 20.867,46 2.712,77 23.580,23
4 ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 3.900,00 507,00 4.407,00
5 ΟΜΑΔΑ 5 :ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 3.761,00 902,64 4.663,64
6 ΟΜΑΔΑ 6:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 19.688,95 3.310,55 22.999,50
7 ΟΜΑΔΑ 7 :ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 6.636,84 862,79 7.499,63
8 ΟΜΑΔΑ 8 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 6.459,45 839,73 7.299,18
9 ΟΜΑΔΑ 9 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΡΕΣΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 707,91 92,03 799,94
10 ΟΜΑΔΑ 10 :ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1.850,30 240,54 2.090,84
11 ΟΜΑΔΑ  11 :ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΠΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3.097,19 402,63 3.499,82
12 ΟΜΑΔΑ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ  ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 14.000,00 1.820,00 15.820,00
13 ΟΜΑΔΑ 13: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ Ν.Π. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ”  ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. 3.200,00 416,00 3.616,00
14 ΟΜΑΔΑ 14: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ Ν.Π.  ” Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Αμφιλοχίας” 3.600,00 468,00 4.068,00
15 ΟΜΑΔΑ 15: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ Ν.Π. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Αμφιλοχίας” 1.000,00 130,00 1.130,00
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 129.388,00 19.434,74 148.822,74

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

22/5/2019 24/5/2019  και ώρα

12.00  μ.

06/06 /2019 και ώρα 14:00 ημέρα Πέμπτη

Ο δήμαρχος Αμφιλοχίας

Με εντολή

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ENTΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ … ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ