ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ’ αριθμ.   ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»  (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)  ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)   που εδρεύει στην Αμφιλοχία  Ν. Αιτωλοακαρνανίας  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία  

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

[Παιδικός Σταθμός Δημοτική Ενότητα Ινάχου (Εμπεσός)]

 

Αμφιλοχία

(δ. Αμφιλοχίας)          

Ν. Αιτωλ/νίας

*TΕ

Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31.7.2019 1
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

[Παιδικός Σταθμός Δημοτική Ενότητα Ινάχου (Εμπεσός)]

 

 Αμφιλοχία

(δ. Αμφιλοχίας)          

Ν. Αιτωλ/νίας

*ΔΕ

 Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31.7.2019

 

1
103 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

[Παιδικού Σταθμοί του Δήμου]

Αμφιλοχία

(δ. Αμφιλοχίας)          

Ν. Αιτωλ/νίας

*ΥΕ

Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31.7.2019

 

1

 

*Οι  επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΠΚΖΟΚΨΔ-Π3Χ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 -9-2018 ΕΩΣ  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 -9-2018