Αιτήσεις για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο “ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ  ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας», που εδρεύει στην Αμφιλοχία Ν. Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

[Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Ινάχου (Εμπεσός)]

Αμφιλοχία *ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2020 1
102 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

 

[Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου]

Αμφιλοχία *ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2020 2
103 Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αμφιλοχίας» ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.

 

[Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου]

Αμφιλοχία *ΥΕ Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2020 1

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-12-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6