Αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας καλεί κάθε Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο που έχει την έδρα του εντός του Δήμου και πληροί τις προϋποθέσεις, όπως καταθέσει εφόσον το επιθυμεί αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας έως και την Παρασκευή 18/06/2021 προκειμένου να του χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για το έτος 2021.

Για την ετήσια επιχορήγηση των Συλλόγων θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση του συλλόγου με την οποία να προσδιορίζονται με σαφήνεια

οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις και η ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών για τις οποίες αιτείται την  επιχορήγηση.

 1. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση επιχορήγησης. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
 2. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος ( άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15-6-1959 , άρθρο 41 του Ν. 4129/ 2013 ) . Απαιτείται απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
 3. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων του Συλλόγου, για το έτος 2021, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη (Πρόγραμμα δράσης Συλλόγου έτους 2021)
 4. Απολογισμός του προηγούμενου έτους της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
 5. Επιμέρους αναλυτικός απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε και διαχειρίστηκε ο Σύλλογος (άρθρο 41 παρ. 3 και 6 του Ν. 4129/2013) με επισύναψη των αντίστοιχων νομίμων παραστατικών εξόδων. Απαιτείται απόφαση έγκρισης από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου.
 6. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου στην οποία να δηλώνεται εάν ο σύλλογος έχει λάβει επιχορήγηση από άλλο Δημόσιο Φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιους φορείς και τι ποσά μέσα στο έτος 2020
 8. Διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από την Υπηρεσία Επιτρόπου , φορείς από τους οποίους εποπτεύονται Σύλλογοι και Σωματεία (άρθρο 186 περ.ΙΙ υποπερ.Ζ αριθ. 14 του Ν 3852/2010):
  Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος.
  • Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο οικονομικό έτος από το Δήμο.
  • Ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
 9. Έντυπο της αναφοράς δαπανών του προηγούμενου έτους από το μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων για όσους Συλλόγους και Σωματεία έλαβαν επιχορήγηση κατά το προηγούμενο έτος άνω του ποσού των 3.000,00€. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών ,σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 ,όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των φορέων από παντός είδους επιχορήγηση στο μέλλον. Σχετική η υπ’ αριθμόν ΔΗΔ/Φ,40/43711/17-12- 2019 εγκύκλιος του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 10. Καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού
 11. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής μελών Δ.Σ.
 12. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησής του σε Σώμα.

Μετά την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την έγκριση της επιχορήγησης των Αθλητικών και Πολιτιστικών Σωματείων ή Συλλόγων του Δήμου θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης .
 2. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του Συλλόγου.
 3. Φορολογική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 1.500,00€ ).
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσά μεγαλύτερα των 3.000,00 ).
 5. Γραμμάτιο Είσπραξης (πρωτότυπο)

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την αίτηση:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ