Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Υλικών Οριζόντιας και Κάθετης Σηματοδότησης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60445
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα
Αμφιλοχία      21 /  5 /2019
Αριθ.  Πρωτ.     –     4782    –
 ΠΡΟΣ
 
Kάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  4. Τον ΚΑ 30.6662.006. του προϋπολογισμού έτους 2019
  5. Το από  20-05-2019 Αίτημα (ΑΔΑ:19REQ004981654)
  6. Το αριθμ πρωτ. 4768/21-05-2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα
  7.  Την ΑΑΥ Α 568/21-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΩ1ΝΩΨΞ-Ω9Α) με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση # 1.770,00 € #  (Έγκριση αιτήματος ΑΔΑΜ: 19REQ004985062)

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τετάρτη 29 /5/2019 και ώρα 10.00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :  

α/α ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δαπάνη
1 8 ΟΚΤΩ Πληροφοριακές πινακίδες μιας σειράς 560,00
2 3 τρεις Οδικές αναγγελίας κινδύνου 150,00
3 2 δυο Αυτοκόλλητα με κείμενο 80,00
4 1 ένα Πινακίδα με κείμενο 70,00
5 4 τέσσερις Προμήθεια  μεταλλικών εμποδίων (μπάρες τύπου Π ) 567,42
Σύνολο 1.427,42
Φπα  342,58
Γενικό σύνολο 1.770,00

 Ο Δήμαρχος

Με εντολή

Ο αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΣΗΜΑΤΑ