Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ για ένα (1) έτος » , συνολικού ενδεικτ. προυπ. #74.400,00 € #

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αμφιλοχία 19 / 8 /2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ: -11302 –
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
………………………………………………………………………………
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου Αμφιλοχία
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 30500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πολύζος Ευστάθιος/Μπιστιντζάνου Αλεξ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2642360437/445
Email: polizos_esoda@1257.syzefxis.gov.gr/
mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ για ένα (1) έτος » , συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού #74.400,00 € # με τα εξής στοχεία:
Αναθέτουσα Αρχή ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Ο.Τ.Α.)

Τίτλος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ για ένα (1) έτος »

Αριθµός Αναφοράς CPV            90481000-2 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας  λυμάτων

Κωδικός NUTS 3 GR231 (Νοµός: Αιτωλ/νίας )
Τόπος Παράδοσης ∆ήµος Αμφιλοχίας

Είδος ∆ιαδικασίας Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής
Γλώσσα Υποβολής Προσφορών Ελληνική
Προϋπολογισµός 74.400,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Χρόνος Υλοποίησης της υπηρεσίας Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης
Ιστοσελίδα του ∆ήµου https://www.dimosamfilochias.gr
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών Ηµεροµηνία : 31 Αυγούστου 2021
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού 31 Αυγούστου 2021     ηµέρα: Τρίτη Ώρα : 11.00 πµ
Τόπος ∆ιενέργειας Γραφεία ∆ήµου Αμφιλοχίας , Δημαρχείο Αμφιλοχίας  Γ. Στράτου (1ος όροφος) Αμφιλοχία

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosamfilochias.gr και από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (ΑΔΑ: 63ΗΔΩΨΞ-Ε9Ρ) , Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 21PROC009093337) όπου έχει αναρτηθεί η διακήρυξη .
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ύδρευσης ή Προμηθειών τηλ:2642360437/ 45 αρμόδιοι Πολύζος Ευστάθιος / Μπιστιντζάνου Αλεξ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Κατσούλας Γεώργιος

Συνημμένα:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ

       2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-

       3. espd-request-v216.zip