ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 5/4/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.  – 3268 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου   30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  εργασίας  επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες,  που απαιτεί συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019  ΚΑ 70-6262.005 «Επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες» ( Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ) ποσού 4.700,00€.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία Επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες μέχρι  9-4-2019 και ώρα 10,00π.μ.

α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα τιμή μονάδας δαπάνη
1 Αντικατάσταση χειρολισθήρα (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου 161,60μ    
    Σύνολο  
    ΦΠΑ 24%  
     
    Γενικό σύνολο  

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μίλης Γρηγόρης