συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων οικισμός Κομποθέκνας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 24-9-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: –   8910  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την εργασία της συντήρηση και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κομποθέκνα
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-7336.002 «Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων  » ποσού 5.500,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 25/9/2018 και ώρα 10.30 π.μ.

  ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
οικ22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή στην εξαγωγή ακέραιων πλακών m2 30.00 7.90 237.00
οικ22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιοδήποτε πάχους με προσοχή στην εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό 50% m2 50,00 11,20 560,00
οικ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες m2 80,00 28,00 2.240,00
οικ32.02.04 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 m2 7,00 84,00 588,00
οικ71.01.02 Αρμολόγηση κατεργασμένων όψεων λιθοδομών m2 80,00 10,10 808,00
      Σύνολο 4.433,00
      ΦΠΑ 24% 1.063,92
      Σύνολο Α 5.496,92
      Στρογγυλοποίηση +3,08
      Γενικό Σύνολο 5.500,00

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς