ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 23-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: –  10.270

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      KAΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής διαδρόμων νεκροταφείου Μενιδίου
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 45-7336.001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» ποσού 2.500,00€ (Α-582)

Λόγω του κατεπείγοντος, παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 24/10/2018  και ώρα 9.30μ.μ. :

  Περιγραφή εργασίας   Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας Σύνολο
Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 m3 10 26,50 265,00
  38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ 3811 m2 25,50 22,50 573,75
Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ-2532 m3 10 94,20 942,00
Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kg 200 1,15 230,00
  Σύνολο 2.010,75
  ΦΠΑ 24% 482,58
  Γενικό σύνολο 2.493,33

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ