Συντήρηση- επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων σε δημοτικούς χώρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 16/9/20

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -8.590-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου                30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444, FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση- επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων σε δημοτικούς χώρους»

3.Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2020 ΚΑ 30-6262.001 «Συντήρηση- επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων σε δημοτικούς χώρους»  ποσού 3.887,40

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 21/9/2020 και ώρα 9.30π.μ. :

 

α/α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη
1 Συντήρηση – επισκευή υπάρχοντων καμπίνων ακτής τεμ 3 170,00 510,00
2 Συντήρηση επισκευή υποστέγου και περίφραξης  σε γεώτρηση στην Πλακωτή τεμ 1 250,00 250,00
3 Αντικατάσταση υπάρχοντων πινακίδων απαγόρευσης ρίψης σκουπιδιών τεμ 4 40,00 160,00
4 Αντικατάσταση μεταλλικού σκελετού παγκακιών τεμ 12 70,00 840,00
5 Καπάκια από γαλβανιζέ λαμαρίνα 20*10 τεμ 20 10,00 200,00
6 Καπάκια από γαλβανιζέ λαμαρίνα 25*15 τεμ 20 12,00 240,00
7 Κολωνάκια πεζοδρομίου με αντακλαστική σήμανση Τεμ 25 15,00 375,00
8 Πινακίδα ανάρτησης πληροφοριακών αφισών τεμ 2 90,00 180,00
9 Γαλβανιζέ σκάλα τεμ 2 190,00 380,00
           
        Σύνολο 3.135,00
        ΦΠΑ 24% 752,40
        Γενικό Σύνολο 3.887,40

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών (έχοντας εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας) και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλει και τις αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
  • Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                      

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ