συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 18-7-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ. – 6934 –
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                         30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας
  4. Τον  ΚΑ 25-6264.001 ( Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού έτους 2018για την ΠΑΥ  579/28-6-2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 35/ 23-3-2018 απόφαση της Ο.Ε.
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού για τις :
 τοπική κοινότητα Περδικακίου
Θέση Αγ. Βλάσιος : Αντικατάσταση ρελέ 5,5 kw ηλεκτρικού πίνακα
τοπική κοινότητα Αλευράδας
Θέση Συκιά Κρεμαστών: Αντικατάσταση ηλεκτρικού οργάνου στάσης- Αποκατάσταση βλάβης γραμμής φλοτέρ από αντλιοστάσιο σε δεξαμενή , κομμένο καλώδιο
Θέση Παλαιοχωράκι: Αντικατάσταση θερμομαγνητικού διακόπτη 6-10 Α 300V Αντικατάσταση ρελέ 5,5 kw 380V πηνίο 220 V AC
τοπική κοινότητα Χαλκιοπούλου
Θέση Παλαιό Χαλκιόπουλο:  Αντλιοστάσιο ύδρευσης Παλαιό Χαλκιόπουυλο Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα
Αντικατάσταση βλάβης αντλιοστασίου ύρευσης
τοπική κοινότητα Τρικλίνου
Αντλιοστάσιο προς Πετρώνα – Αλευράδας: Αποκατάσταση μερητή 220VV / 42V γραμμής φλοτέρ- μικρορελέ
Θέση Γούβα: Αντικατάσταση μικρορελέ
Αντλιοστάσιο ύδρευσης Γέφυρας Τατάρνας: Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα – αντικατάσταση μικρορελέ – Ρύθμιση φλοτέρ των άλλων δεξαμενών
Αντικατάσταση βλάβης αντλιοστασίου ύδρευσης θέση Μεσαία δεξαμενής Τατάρνας- Αντικατάσταση κυρίως ρελέ 380V- 15 kw
Τοπική κοινότητα  Χαλκιοπούλου: Γνωμάτευση βλάβης μοτέρ
Δημοτικός φωτισμός στον κεντρικό δρόμο αποκατάσταση βλάβης καλωδίων σε κολώνες φωτισμού 9 μέτρων
Θέση Παλαιό Χαλκιόπουλο χωματερή: Αποκατάσταση βλάβης  αντ/σιου ύδρευσης  Αντικατάσταση γενικής ασφάλειας ηλεκτρικού πίνακα 35 A
τοπική κοινότητα Πετρώνας
Θέση αντλιοστάσιο Τρικλίνου: Εγκατάσταση αντικεραυνικού συστήματος – Αντικατάσταση ηλεκτρικού οργάνου αστέρα Τριγώνου
Θέση αντλιοστάσιο Υπαπαντής: Αντικατάσταση κυρίως ρελέ 505 kw πηνίο 220V AC
τοπική κοινόητητα Βρουβιανών:
Θέση Αυλάκι: Αντικατάσταση χρονοδιακόπτη 24 ωρών – Αντικατάσταση επιτηρητού φάσεων 380 V-Αντικατάσταση επιτηρητών  φάσεων 380V

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α
Περιγραφή
Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού  Τ.Κ.    Περδικακίου,Αλευράδας,  Χαλκιόπουλου, Τρικλίνου, Πετρώνας, Βρουβιανών
Ποσό Κατ΄αποκοπή
 
Σύνολο
1.900,00€
Φ.Π.Α. 24%
456,00€
 
Γενικό Σύνολο
2.356,00€

 

      Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις προσφορές σας μέχρι την
     Πέμπτη  19-7-2018 και ώρα 10.00 μ.μ.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 10 ημερών.
Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς πρόσκληση για υποβολης προσφοράς