ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αμφιλοχία: 21/01/2021
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
με το Αριθμ. Πρωτ: 10906+233235/2020/21-01-2021επικύρωσε τον

«Προϋπολογισμό Εσόδων -Εξόδων Δήμου Αμφιλοχίας Οικονομικού Έτους 2021»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  2021
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
0 Τακτικά Έσοδα                                             4.479.264,80 €
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                                                 314.900,00 €
2 Έσοδα παρελθόντων ετών                                                 369.144,19 €
31 Εισπράξεις από Δάνεια                                             2.740.274,05 €
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη                                             4.128.166,80 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων                                             1.886.205,92 €
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους                                             1.900.397,57 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                             5.626.284,82 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 21.444.638,15€
     
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                             2.586.632,00 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων                                             2.462.518,64 €
63,64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα                                                 216.100,00 €
651 Τοκοχρεολύσια δανείων                                                     6.000,00 €
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών                                                 780.543,80 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα                                                 919.240,00 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                                                 301.850,00 €
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις                                             5.268.958,56 €
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                                                  –   €
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
71 Αγορές                                             1.173.400,00 €
73 Έργα                                             7.377.235,39 €
74 Μελέτες                                                 152.235,09 €
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις                                                                  –   €
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων                                                 138.700,00 €
9111 Αποθεματικό                                                   61.224,67 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.444.638,15€

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   
   
   
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ