Πρόταση “Οριοθέτηση Ρεμάτων Περιοχή Βάλτου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                        Αμφιλοχία, 24/12/20

Πλ. Ρούσση Πηνελόπη                                                                                               αρ. πρωτ. 12.442

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόταση «Οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής Βάλτου»

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας αναρτά, προς ενημέρωση, τα σχέδια των ρεμάτων που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης «Οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής Βάλτου» για τον καθορισμό των οριογραμμών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”.

Η πρόταση οριοθέτησης εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο  «Οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής Βάλτου», όπως διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. (Σχετ. : Το με αριθμ. πρωτοκ. 127569/Φ.ΑΕΠΟ.ΔΙΩΡΥΓ Αμφιλ-Βάλτου/11.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου , προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει παρατηρήσεις επί των προαναφερόμενων μελετών.

Λόγω του όγκου της μελέτης, παρατίθενται συνημμένα μόνο οι οριζοντιογραφίες των υφιστάμενων και προτεινόμενων οριογραμμών. Η  μελέτη διατίθεται,  στο σύνολό της, προς γνώση στα γραφεία του Τμήματος  Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου μας,  Γ. Στράτου 5,  3ος Όροφος , ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 30500 .

Ο γενικός γραμματέας

Γεώργιος Λιάπης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_signed

4.ORIZ 3.1.1_YFIST_KRIKEL_1_1000-ΟΡΙΖ 3.1.1_signed

5.ORIZ 3.1.2_PROT_KRIKEL_1_1000-ΟΡΙΖ 3.1.2_signed

6.ORIZ 3.2.1_YFIST_MPOUTSI_1_1000-ΟΡΙΖ 3.2.1.1_signed

7.ORIZ 3.2.1_YFIST_MPOUTSI_1_1000-ΟΡΙΖ 3.2.1.2_signed

8.ORIZ 3.2.1_YFIST_MPOUTSI_1_1000-ΟΡΙΖ 3.2.1.3_signed

9.ORIZ 3.2.1_YFIST_MPOUTSI_1_1000-ΟΡΙΖ 3.2.1.4_signed

10.ORIZ 3.2.2_PROT_MPOYTSI_1_1000-ΟΡΙΖ 3.2.2.1_signed

11.ORIZ 3.2.2_PROT_MPOYTSI_1_1000-ΟΡΙΖ 3.2.2.2_signed

12.ORIZ 3.2.2_PROT_MPOYTSI_1_1000-ΟΡΙΖ 3.2.2.3_signed

13.ORIZ 3.2.2_PROT_MPOYTSI_1_1000-ΟΡΙΖ 3.2.2.4_signed

14.ORIZ 3.3.1_YFIST_MPOTOK_1_1000-ΟΡΙΖ 3.3.1.1_signed

15.ORIZ 3.3.1_YFIST_MPOTOK_1_1000-ΟΡΙΖ 3.3.1.2_signed

16.ORIZ 3.3.2_PROT_MPOTOK_1_1000-ΟΡΙΖ 3.3.2.1_signed

17.ORIZ 3.3.2_PROT_MPOTOK_1_1000-ΟΡΙΖ 3.3.2.2_signed