ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Υποβολή αντιρρήσεων για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των πινάκων, ήτοι από 10-10-2022 έως και 11-10-2022.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 2022-2023