ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αμφιλοχία: 15/7/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                               Αριθ. Πρωτ: – 7968  –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                           Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                           

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου                                                         

                         30500 Αμφιλοχία                                                              

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ»  

Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70-6262.003   «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ» ΠΟΣΟΎ 4.586,76 € 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την 22/7/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

Πρόκειται για εργασίες καθαρισµού των παραλιών ( Μενιδίου, Κατάφουρκου,  Αράπη,  Μπούκας) από τόνους νεκρά φύκια που έχουν ξεβραστεί λόγω έντονων ανέµων και θαλασσοταραχών καθώς και κλαδιών, απορριµµάτων , πλαστικών υλικών που διάσπαρτα συναντώνται σε όλες τις παραλίες.

Η υπηρεσία  αφορά την άπαξ συγκομιδή και  αποκομιδή των υλικών που θα συλλεχθούν από τον ανάδοχο, στις παρακάτω παραλίες

Μενίδι:275μ μήκους * 5μ πλάτος

Κατάφουρκο: 200μ μήκους * 5μ πλάτος

Αράπης Λουτρού : 380μ μήκους *5μ πλάτος

Μπούκα Αμφιλοχίας: 515μ μήκους *5μ πλάτος

Οι ως άνω εργασίες θα γίνουν με την βοήθεια μηχανήματος JCB, και αφορούν στην αποκομιδή των υλικών που θα συλλεχθούν από τον ανάδοχο, ενέργεια που θα λάβει χώρα εκτός της ζώνης παραλίας πλάτους  πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού και όχι στη συλλογή αυτών εντός της οριζόμενη  ζώνης των 5 μέτρων , η οποία γίνεται  χωρίς μηχανικά μέσα αλλά με τα χέρια.

Η σύναψη σύµβασης µε ιδιώτη κρίνεται αναγκαία λόγω αντικειµενικής αδυναµίας των υπηρεσιών ∆ήµου να επέµβουν  σε τόσο µεγάλο όγκο φυσικού αντικειµένου καθώς το ελάχιστο µόνιµο εργατικό προσωπικό απασχολείται σε άλλες δραστηριότητες και δεν επαρκεί για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που παρουσιάζονται καθηµερινά στο ∆ήµο. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται σε  4.587,00 € όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

α/α Εργασία Αριθμός τιμολογίου Είδος μονάδας ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη
1 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου ακτών ΠΡΣ ΣΤ8.2 M2 6850 0,54 3.699,00 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.699,00€
        Φ.Π.Α. 24% 887,76€
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4586,76€

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ