ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αμφιλοχία: 18-9-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ: –  8.726 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                   ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασία κατεδάφισης επικινδύνως ετοιµόρροπου κτίσµατος, στην Αμφιλοχία, Ο.Τ. 115.
  4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-7422 «Κατεδάφιση επικινδύνου ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας κληρονόμων Μαρκοπούλου στην Αμφιλοχία» ποσού 4.340,00€ (Α-644), με την οποία έγινε η έγκριση και η ανάληψη της πίστωσης

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 19-9-2018 και ώρα 9.30μ.μ. :

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Μ.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΑΞΙΑ
22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ-2222 m3 18 15,7 282,60
22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ-2204 m3 70 22,5 1575,00
22.15.01 Καθαίρεση μεμονωμενων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα  -Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ-2226 m3 2,5 56 140,00
10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 200 1,65 330,00
10.07.02 διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας ΟΙΚ-1137 ton.km  

 

1.200,00

0,45 540,00
Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών ΥΔΡ-6068 m3 55 11,5 632,50
        Σύνολο 3.500,10
        ΦΠΑ 24% 840,02
        Σύνολο A 4.340,12
        Στρογγυλοποίηση -0,12
Γενικό Σύνολο 4.340,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος