Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας,ευπρεπισμού και Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας συν αξίας # 4.212,59 € #»

ΜΕΛΕΤΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΡΙΘΜ-179-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ