Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία:  20/9/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.    12489

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης έκτακτων βλαβών στο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο της ΔΕ Μενιδίου.
  4.  Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017  ΚΑ 25-6262,003 ( συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Μενιδίου) ποσού 3.534,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλεται την οικονομική προσφορά σας  έως την Πέμπτη 21-9-2017 και ώρα 14,00 μ.μ για εργασία συντήρησης και αποκατάστασης  έκτακτων βλαβών του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της ΔΕ Μενιδίου (  στους οικισμούς  Μενιδίου, Καθαροβουνίου , Συκούλας) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τμήμα.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

-Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης  σε όλη την Δημοτική Ενότητα Μενιδίου.

– Αποκατάσταση των βλαβών με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται.(σκαπτικά μηχανήματα κτλ..)

-αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου βλάβης από ζημιές που πιθανόν θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης (π.χ αποκατάσταση οδοστρώματος με οποιαδήποτε υλικό απαιτείται

-Οι εργασίες  θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος