πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κάδων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      7/3/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     –2116   –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων  για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
  4. Τον ΚΑ 20.7135.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΠΑΥ 272/218 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 17/28-2-2018 απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα   12/03/2018 και ώρα 12.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ
1 Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων  χωρητικότητας 1.100 lt τεμ 20,00    
2 Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων  χωρητικότητας 660 lt τεμ 47,00    
3 Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων  χωρητικότητας 240 lt τεμ 20,00    
        Σύνολο  
        Φ.Π.Α. 24%  
        Ολικό Σύνολο  

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 86/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: Ω6ΚΑΩΨΞ-ΟΘ3)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ