Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος

       Αμφιλοχία      20/8/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 9403

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.003 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α757 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 69ΖΑΩΨΞ-6ΓΝ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή    23- 8-2019  και ώρα 14.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

  Είδος μ.μ. Ποσό

τητα

εκτιμ. τιμή σύνολο Τοποθεσίες
1 Τσιμέντο  (σάκος   των 50) τεμ 54 6,90 372,60 12 τοποθεσία Μπαλασκέίκα Τ.Κ. Στάνου

10 τοποθεσία Μπαρλέϊκα Τ.Κ. Στάνου

15 Γήπεδο Στάνου

17 οικισμός Κομποθέκνα Τ.Κ. Κεχρινιάς

2 Δομικό πλέγμα ( 10-*10 ) τεμ 50 24,80 1240 Οικισμός Κομποθέκνα 30  τεμ

Γήπεδο Στάνου 20 τεμ

 

      Σύνολο 1.612,60  
      ΦΠΑ 24% 387,02  
      Στρογγυλοποίηση +0,38  
      Γενικό σύνολο 2.000,00  

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 372/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ Ω18ΙΩΨΞ-ΝΡ8)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ