ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 6-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 16.964 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  εργασίας  επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες,  που απαιτεί συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 70-6262.005 «Επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες» ποσού 2.500,00€.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία Επισκευής μεταλλικών κουπαστών σε δημοτικές κλίμακες μέχρι τη Πέμπτη 7-12-2017 και ώρα 9.30μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα τιμή μονάδας δαπάνη
1 Αντικατάσταση χειρολισθήρα (κουπαστή) κλιμακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου 100μ 20,16 2.016,00
    Σύνολο 2.016,00
    ΦΠΑ 24%        483,84
    στρογγυλοποίηση 0,16
    Γενικό σύνολο 2.500,00

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 16/11/2017 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός πέντε ημερών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποκατάσταση μεταλλικών περιφράξεων