ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 6-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ. 16.956

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης  μεταλλικών περιφράξεων και μεταλλικών θυρών σε δημοτικά κτίρια,  που απαιτεί συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6261.002 «Αποκατάσταση μεταλλικών περιφράξεων και μεταλλικών θυρών σε δημοτικά κτίρια» ποσού 3.190,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  την υπηρεσία Αποκατάσταση μεταλλικών περιφράξεων και μεταλλικών θυρών σε δημοτικά κτίρια μέχρι τη Πέμπτη 7-12-2017 και ώρα 9.30μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα ενδ. τιμή μονάδας ενδ. δαπάνη
1 Αντικατάσταση μεταλλικής μονόφυλλης ανοιγόμενης πόρτας προαυλίου χώρου Δημοτικού Ιατρείου- Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας Κατ’ αποκοπή 800,00 800,00
2 Αντικατάσταση τμήματος πόρτας εισόδου Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας Κατ’ αποκοπή 200,00 200,00
3 Επισκευή- αντικατάσταση εξωτερικών κάγκελων πόρτας εισόδου Δημοτικού Σχολείου Βαρετάδας Κατ’ αποκοπή 200,00 200,00
4 Αποκατάσταση περίφραξης προαυλίου χώρου Β’ Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας

 

22,00μ 60,00 1.320,00
5 Αποκατάσταση μεταλλικής θύρας με σύρτη προαυλίου χώρου Β’ Δημοτικού Σχολείου Αμφιλοχίας. Κατ’ αποκοπή 50,00 50,00
    Σύνολο 2.570,00
    ΦΠΑ 24% 616,80
    Στρογγυλοποίηση 3,20
    Γενικό σύνολο 3.190,00

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 22-11-2017 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αποκατάσταση μεταλλικών περιφράξεων