ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΤΚ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ, ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑΣ, ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ ¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αμφιλοχία: 25-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ: -5938 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις Τ.Κ. ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ, ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ  του Δήμου Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-7333.001 «Αποκατάσταση αγροτικών και δημοτικών οδών από φυσικές καταστροφές στις Τ.Κ. ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ, ΦΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ  του Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 7.440,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

  ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Διαμόρφωση οδοστρώματος με μεταφορά των προϊόντων m2   8.000,00  
2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής  ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος. m   3.200,00  
      Σύνολο  
      ΦΠΑ 24%  
      Γενικό Σύνολο  

Ο Καθαρισμός κκαι διαμόρφωση της τάφρου ανά Τοπική Κοινότητα αναλύεται ως εξής:

Α/Α Τ.Κ. Μέτρα 
1 Κεχρινιάς 700
2 κομποθέκλα              950
3 Φτελιά 600
4 Αμπελάκι 950

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ