Προσκληση: Βελτίωση προσβασιμότητας δημοτικού οδικού δικτύου ΔΕ Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αμφιλοχία: 9-8-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ: -9.122-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                  ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                               Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 5 ,30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Γρηγόριος Μίλης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-7333.007 ποσού 2.194,80€.

 

ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Καθαρισμός επιχωμένων  οδών Μ2 0,55 800 440,00
2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος Μ 0,50 850  425,00
3 Διαμόρφωση βραχωδών επιφανειών Μ2 2,50 294 735,00
4 Διάστρωση αδρανών υλικών  μ

Μ2

0,210,0,20 850 170,00
Σύνολο   1.770,00€
ΦΠΑ 24%   424,80€
Γενικό Σύνολο 2.194,80€

 

 

Υπολογίζεται ότι θα γίνει συνολικού μήκους 850μ εντός ΤΚ  Στάνου αποκατάσταση πρόσβασης σε δημοτικούς οδούς.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι 13-8-2019  ώρα 10.00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Νικόλαος Χούτας