Πρόσκληση: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού WIFI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 9/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 9.107

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                       ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Ρούσση Πηνελόπη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου WIFΙ, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το υπηρετούν προσωπικό.
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 10-6264  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ WIFI» ποσού 1.996,40€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την   Τρίτη  13/8/2019  και ώρα 11.00μ.μ.

  Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Ενδεικτική Δαπάνη
Εξοπλισμός
1 Κεραίες τμχ 3 70,00 210,00
2 Πομποδέκτες τμχ 2 100,00 200,00
3 Τροφοδοτικά τμχ 4 50,00 200,00
      (Σύνολο εξοπλισμού) (610,00)
Υπηρεσίες
 

4

Υπηρεσίες αντικατάστασης / επισκευης  

 

1   1.000,00
      Σύνολο 1.610,00
      ΦΠΑ 24% 386,40
      Γενικό σύνολο 1.996,40

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχουν συνταχθεί Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας