Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σας  καλούμε  σε  Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού μας Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ) , που θα πραγματοποιηθεί την 31ην Μαρτίου   2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7. 00  μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:  « Ψήφιση  Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Αμφιλοχίας »

[ Εισηγήτρια   : η κ. Ζωή Ντρούτση   ( Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ)  ].

ΘΕΜΑ 2ο   :   « Ψήφιση  Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  »

[ Εισηγητής    : ο κ.  Κων/νος Διγώνης    ( Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ].

ΘΕΜΑ 3ο   :   « Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων ».

[ Εισηγήτρια   : η κ. Σοφία Ανδρίκουλα    ( Αντιδήμαρχος )   ].

ΘΕΜΑ  4ο   :  « Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής , σύμφωνα με την παργ.1του άρθρου 7 τουΠ.Δ. 270/81 για το έτος 2021

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 5ο :« Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 6ο   :  « Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 ( Ο.Π.Δ. –Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ) ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 7ο  : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

ΘΕΜΑ 8ο  : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής  : ο κ. Νικόλαος Νίκας  ( Αντιδήμαρχος)   ].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης