Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Μαρτίου 2024

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 27η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3, παρ2 του Ν.2734/1999»
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»».
[Εισηγητής: Ο κ. Γώγολος Απόστολος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Συστατική Πράξη του ( ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ & έγκριση αυτής».
[Εισηγητής: Ο κ. Γώγολος Απόστολος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Μίσθωση τριών (3) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων».
[Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή υποκατάστασης αναδόχου οικονομικού φορέα λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης για την προμήθεια: «Έλεγχος διαρροών, εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας δικτύων ύδρευσης ΔΕ Αμφιλοχίας», συνολικού προϋπολογισμού 843.818,76 € (με Φ.Π.Α. 24%)» και κατακύρωση του».
[Εισηγητής: Ο Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για το έργο «Υποστήριξη Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αμφιλοχίας». Διάθεση υπαλλήλου του Δήμου Αμφιλοχίας προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγρινίου για πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 97Α του Ν. 3852/2010»
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2023 προς την δημοτική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2024».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπούλιας Γρηγόριος