Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών – εργασιών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/21 και ισχύει»
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Ορισμός Αιρετών Αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αιτ/νίας».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Ανασύσταση & Επικαιροποίηση του
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας».
[Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου Αμφιλοχίας για τη διαχείριση τραπεζικών
λογαριασμών».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΤΡΙΧΩΝΙΚΑ ΑΕ».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Παροχή συμπληρωματικής γνωμοδότησης για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχ. Έτους 2024-2024».
[Εισηγητής: Ο κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος )].

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής με σκοπό την εξέταση των αιτημάτων
για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2024».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν
χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ή μη αιτήματος για χορήγηση άδειας εισόδου –εξόδου σε οικόπεδο με
πρόσωπο σε παράδρομο δρόμο της Ιονίου στη θέση «Αλώνι – Κοκκορόσυκα» της Τ.Κ. Αμπελακίου».
[Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 11ο: «Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΣΟΦΙΑ του Ηλία».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 12ο: «Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου».
[Εισηγητής: Ο κ. Φούκας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 13ο: «2η Παράταση εργασιών του έργου : «Δίκτυο περιοχών εγκατάστασης ποιμνιοστασίων
στην Κοινότητα Κεχρινιάς».
[Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 14ο: «Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01/01/2024 – 31/12/2029
σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 3463/2006».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 15ο: «Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για τον λογαριασμό (Escrow Account) ΈΡΓΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ».
[Εισηγητής: Ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 16ο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας,
εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 17ο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

ΘΕΜΑ 18ο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας».
[Εισηγητής: Ο κ. Αλπός Γεώργιος (Γενικός Γραμματέας)].

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπούλιας Γρηγόριος